Публічна оферта

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. При використанні будь-якої функції або сервісів Порталу будь-яка фізична особа
(надалі – «Користувач») незалежно від його правового статусу і цивільної дієздатності
підпорядковується правилам і обмеженням, викладеним в даній Угоді Користувача (надалі -
Угода).
1.2. Користувач надає свою згоду на дотримання умов цієї Угоди під час реєстрації на
Порталі при використанні будь-якого сервісу Порталу. У разі незгоди Користувача з будь-яким
з положень цієї Угоди Користувач не може користуватися сервісом Адміністратора.
1.3. Адміністратор може вносити поправки, доповнювати або будь-яким іншим чином
змінювати цю Угоду без попереднього повідомлення Користувача.
1.4. Угода з урахуванням всіх змін та доповнень, розміщується до загального відома на
Порталі. Користувач цим надає свою згоду на внесення змін до Угоди без отримання будь-
якого спеціального підтвердження з боку Користувача.
1.5. У дійсній Угоді, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни
вживаються у такому значенні:
● Адміністратор - Фізична Особа Підприємець Ястремська Олександра Жоржівна,
ІНП 3159922701;
● Портал - Веб-портал https://bahamamama.com.ua/;
● Користувач - будь-яка дієздатна фізична особа, якій на момент реєстрації
виповнилося 18 (вісімнадцять) років, або юридична особа, яка прийняла умови цієї
Угоди і користується послугами Порталу;
● Послуга - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, пов'язана з наданням
сервісу, який використовується в процесі виконання певної дії або здійснення певної
діяльності для задоволення особистих потреб Користувача;
● Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка
ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована за їх допомогою.
1.6. На Порталі можуть бути додатково встановлені умови використання окремих
ресурсів і сервісів.

2. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА

2.1. Для використання певних сервісів Порталу, Користувач зобов'язаний здійснити
свою реєстрацію, в результаті якої для Користувача створюється унікальний обліковий запис,
що забезпечує доступ до сервісів Порталу.
2.2. При реєстрації Користувач зобов'язаний надати достовірну інформацію про себе
для заповнення відповідної реєстраційної форми.
2.3. У разі надання Користувачем недостовірної інформації, при реєстрації або в
подальшому при використання сервісів Порталу, Адміністратор має право призупинити або
анулювати дію облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення
або отримання будь-якої згоди Користувача.
2.4. У разі, якщо дії Користувача можуть привести до порушення будь-яких норм і
правил чинного законодавства, а також можливості виникнення претензій до Адміністратора
або залучення Адміністратора до відповідальності за дії такого Користувача, Адміністратор
має право негайно заблокувати дії Користувача, а також призупинити або анулювати дію
облікового запису (реєстрацію) Користувача без попереднього повідомлення або отримання
будь-якої згоди з боку Користувача.
2.5. Крім випадків, прямо передбачених цією Угодою, Адміністратор зобов'язується
вживати всі необхідні заходи, передбачені чинним законодавством України та вимогами
розумності і сумлінності для захисту персональних даних, які передаються Адміністратору при
реєстрації Користувача на Порталі.
2.6. Зобов'язуючись виконувати вимоги цієї Угоди, Користувач дає свою повну,
безумовну і безвідкличну згоду на використання його персональних даних, наданих в рамках
реєстрації на Порталі для включення таких персональних даних до бази персональних даних
користувачів Порталу.
2.7. Адміністратор має право видалити обліковий запис Користувача в разі його
невикористання Користувачем протягом 12 календарних місяців.
2.8. При реєстрації на Порталі Користувач зобов'язаний ввести унікальний пароль. При
цьому Користувач несе повну відповідальність за надійність наданого пароля і захист свого
облікового запису.
2.9. У разі отримання доступу третьою особою до облікового запису Користувача
Користувач зобов'язаний негайно повідомити Адміністратора для прийняття відповідних
заходів за умови, що Користувач може підтвердити правомірність приналежності облікового
запису такому Користувачеві.

2.10. Користувач самостійно забезпечує збереження інформації про свої паролі та
іншої конфіденційної інформації. Адміністратор не несе відповідальності за наслідки втрати
Користувачем конфіденційної інформації про його особисті дані (логін і пароль). Дане
положення поширюється як на передачу Користувачем інформації про особисті дані третім
особам добровільно, так і на втрату Користувачем конфіденційної інформації про особисті дані
поза його волею.
3. ВИКОРИСТАННЯ ПОРТАЛУ БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
3.1. Користувач може використовувати певні сервіси Порталу без реєстрації.
3.2. Незалежно від факту реєстрації Користувач зобов'язується дотримуватись умов
цієї Угоди при використанні сервісів Порталу.
3.3. Адміністратор має право обмежувати можливість використання Користувачем
деяких сервісів Порталу без отримання попередньої згоди Користувача з умовами цієї Угоди.
3.4. У разі, якщо дії Користувача можуть призвести до порушення будь-яких норм і
правил чинного законодавства, а також можливості виникнення претензій до Адміністратора
або залучення Адміністратора до відповідальності за дії такого Користувача, Адміністратор
має право негайно заблокувати дії Користувача без попереднього повідомлення або
отримання будь-якої згоди з боку Користувача.
3.5. Крім випадків, прямо передбачених цією Угодою, Адміністратор зобов'язується
вживати всі заходи, передбачені чинним законодавством для захисту персональних даних, які
передаються Адміністратору при використанні Користувачем сервісів Порталу.
3.6. Зобов'язуючись виконувати вимоги цієї Угоди, Користувач дає свою повну,
безумовну і безвідкличну згоду на використання його персональних даних, наданих в рамках
використання сервісів Порталу для включення таких персональних даних до бази
персональних даних Користувачів Порталу.

4. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

4.1. Всі питання пов’язані зі збором, використанням, обробкою та захистом
персональних даних Користувача регулюються окремим Положенням про конфіденційність,
що розміщується на Порталі.

5. СЕРВІСИ ПОРТАЛУ

5.1. Портал призначений виключно для надання Користувачам інформаційних послуг,
зокрема, доступу до загальнодоступної (публічної) інформації, інформації, яка правомірно

надана третіми особами, об'єктів прав інтелектуальної власності, які правомірно
використовуються шляхом розміщення на Порталі.
5.2. На Порталі не розміщується і Портал не призначений для розміщення
конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом, інформації третіх осіб, на
розміщення якої Порталом не отримані належні дозволи і повноваження.
5.3. У разі виявлення Користувачами інформації та/або об'єктів прав інтелектуальної
власності, використання яких обмежено або права на які належать третім особам, Користувач
зобов'язаний звернутися до Адміністратора і повідомити про порушення з зазначенням
Інтернет-адреси інформації та/або об'єктів прав інтелектуальної власності, які, на думку
Користувача, порушують права третіх осіб та повідомити характер такого правопорушення.
5.4. Адміністратор на договірних підставах надає можливість третім особам
пропонувати надання послуг Користувачам через Портал. Адміністратор надає таким третім
особам виключно інформаційні, рекламні та/або інші послуги, пов'язані з розміщенням
інформації про таких третіх осіб, і не надаючи ніяких гарантій Користувачам щодо якості
надаваних Користувачам послуг третіми особами.
5.5. Адміністратор не несе відповідальності і не бере на себе зобов'язань перед
Користувачами щодо послуг, які надаються Користувачам третіми особами через Портал.
5.6. Надання послуг Користувачам третіми особами здійснюється на підставі окремих
договорів між конкретними Користувачами і третіми особами, стороною яких не є
Адміністратор, навіть в тому випадку, якщо Користувач отримав інформацію про такі послуги
за допомогою використання Порталу або якщо Адміністратор будь-яким іншим способом
сприяв укладенню таких договорів.
5.7. Адміністратор не несе відповідальності за терміни, якість надання інформації про
такі послуги, а також Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачами за можливі
негативні наслідки, шкоду (збитки), заподіяну Користувачеві внаслідок ненадання чи
неналежного надання послуг третіми особами.

6. ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСІВ ПОРТАЛУ
6.1. Користувач при використанні сервісів Порталу може розміщувати інформацію і
об'єкти прав інтелектуальної власності (надалі – «Контент»). При цьому в разі розміщення
Контенту Користувач гарантує, що він правомірно володіє таким Контентом або майновими
правами на нього і/або отримав всі необхідні дозволи на розміщення такого Контенту від
третіх осіб. У разі пред'явлення претензій Адміністратору Користувач зобов'язаний самостійно

і за свій рахунок врегулювати такі претензії або відшкодувати Адміністратору збитки, понесені
останнім у зв'язку з неправомірним розміщенням Користувачем Контенту на Порталі.
6.2. Користувач зобов'язується не використовувати сервіси Порталу для передачі,
розміщення або поширення будь-яким способом інформації, зміст якої є незаконним,
загрозливим, наклепницьким, образливим, порушує авторські права, поширює ненависть і/або
дискримінацію людей за будь-якими ознаками, містить образи і претензії на адресу інших
Користувачів, Адміністратора або будь-яких третіх осіб, права яких встановлені Законом
України «Про захист суспільної моралі», Конституцією України та іншими відповідними
нормативними актами. Також забороняється розповсюдження за допомогою Порталу будь-
якої інформацію еротичного, сексуального або порнографічного характеру. Якщо
Адміністратор понесе будь-які збитки, пов'язані з розміщенням Користувачем на Порталі
незаконної інформації, Користувач зобов'язаний відшкодувати ці збитки Адміністратору в
повному обсязі.
6.3. Адміністратор не вживає жодних дій і не несе відповідальності за достовірність
інформації, точність і правомірність розміщення Контенту на Порталі. Адміністратор не
перевіряє Контент, що розміщується Користувачами, і/або правомірно відтворений з інших
джерел, в т.ч. мережі Інтернет, за умови наявності посилання на джерело такого Контенту, і не
несе відповідальності за його достовірність і правомірність.
6.4. При використанні Порталу Користувачі не мають права зберігати, розміщувати,
передавати або поширювати іншим чином будь-яку інформацію та/ або об'єкти права
інтелектуальної власності, які можуть привести до порушення прав третіх осіб, включаючи
права на захист персональних даних.
6.5. При використанні Порталу Користувачам заборонено здійснювати будь-які дії, які
порушують або можуть бути наслідком порушення норм чинного законодавства України або
законодавства іншої держави, в якому знаходиться Користувач, а також відповідних норм
міжнародного права.
6.6. Надання інформаційних послуг і розміщення реклами на Порталі здійснюється
виключно Адміністратором або за попередньої письмової згоди з Адміністратором.
Несанкціоноване розміщення інформації рекламного характеру Користувачами заборонено, в
іншому випадку Користувач зобов'язаний відшкодувати Адміністратору понесені збитки в
повному обсязі.
6.7. Інформація, яка розміщується на Порталі, не повинна містити:
- обмеження прав меншин;

- видачі себе за іншу людину або представника організації і/або співтовариства без
достатніх на те прав, у тому числі за співробітників і власників Адміністратора, а також
введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;
- матеріалів, які Користувач не має права робити доступними згідно із законом або
згідно з якими-небудь контрактними відносинами;
- матеріалів, які порушують права на будь-який патент, торгову марку, комерційну
таємницю, копірайт або інші права власності та / або авторські і суміжні з ним права третьої
сторони;
- нав'язливу рекламу, кореспонденцію «спам», «листи щастя», запрошення до участі у
фінансових послугах або нав'язувати послуги іншим способом;
- матеріалів, що містять комп'ютерні коди, призначені для порушення, знищення або
обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного або телекомунікаційного устаткування
або програм для здійснення несанкціонованого доступу, а також серійні номери до
комерційних програмних продуктів, логіни, паролі та інші засоби для отримання
несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті;
- реклами наркотичних засобів;
- записів на будь-чию адресу, що містять грубі та образливі вислови та пропозиції;
- записів, що містять матеріали порнографічного характеру.
6.8. Будь-які матеріали, отримані Користувачем з використанням сервісів Порталу,
Користувач використовує на свій ризик. Користувач самостійно несе відповідальність за будь-
які збитки, які можуть бути нанесені комп'ютеру і/або даним в результаті завантаження і
використання цих матеріалів.
6.9. Адміністратор зобов'язується повідомити Користувачеві про претензії третіх осіб
щодо розміщеного Користувачем Контенту. Користувач зобов'язується або надати
Адміністратору права на публікацію Контенту, або видалити Контент.
6.10. Адміністратор має право на першу вимогу відповідного уповноваженого
(правоохоронного) органу, але відповідно до чинного законодавства, надавати такому органу
наявну інформацію про Користувача, не виключаючи персональні дані.
7. ВИНЯТКОВІ ПРАВА І ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАТОРА

7.1. Портал, будь-які їх складові частини, включаючи програмний код, елементи
дизайну, текст та інші об'єкти права інтелектуальної власності є виключною власністю
Адміністратора.
7.2. Дана угода не передбачає надання будь-яких прав або дозволів Користувачеві на
використання Порталу будь-яким чином, крім способів, передбачених функціональними
можливостями (функціоналом) Порталу.
7.3. Портал надається для використання Користувачами за принципом "as is" (як є).
Адміністратор не бере на себе гарантій щодо безперебійної роботи сервісів Порталу,
своєчасності і точності їх роботи з метою підтвердження будь-яких фактів, а також
відповідності сервісів Порталу цілям Користувача.

8. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДМІНІСТРАТОРА
8.1. Адміністратор не несе відповідальності за будь-яку шкоду життю та здоров’ю,
будь-які прямі та/або непрямі збитки, матеріальну та/або нематеріальну шкоду, зобов’язання
чи втрати, понесені в результаті використання або невикористання Користувачем інформації,
розміщеної на Порталі, а також при використанні сервісів Адміністратора, та які можуть бути
викликані неповним або несвоєчасним наданням інформаційних послуг Порталом; відсутністю
можливості отримати доступ до послуг або використовувати їх; ненаданням чи неналежним
наданням послуг Користувачам будь-якими третіми особами; будь-якими діями чи
бездіяльністю таких третіх осіб; наявністю чи відсутністю будь-яких повноважень, дозволів,
ліцензій, погоджень третіх осіб, наявністю чи відсутністю у таких осіб спеціального правового
статусу тощо; несанкціонованим розповсюдженням, зміною або знищенням інформації
Користувачів внаслідок будь-якого використання Порталу.
8.2. Адміністратор не гарантує постійний або безумовний доступ до надаваних
Порталом послуг. Функціонування Порталу може порушуватися діями непереборних сил та
інших факторів, запобігання або подолання яких виходить за межі можливостей
Адміністратора.
8.3. Адміністратор завжди готовий взяти до уваги побажання і пропозиції будь-якого
Користувача Порталу по роботі ресурсу.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Ця Угода являє собою договір між Користувачем і Адміністратором щодо порядку
використання сервісів Порталу і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і
Адміністратором.

9.2. Дійсна Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України.
Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного
законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються
цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України за
місцем знаходження Адміністратора. Всюди за текстом цієї Угоди, якщо явно не вказано інше,
під терміном «законодавство» розуміється законодавство України.
9.3. Зважаючи на безоплатність послуг, що надаються в рамках цієї Угоди, норми про
захист прав споживачів, передбачених законодавством України, не можуть бути
застосованими до відносин між Користувачем і Адміністратором.
9.4. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і
Адміністратором агентських відносин, доручень, відносин товариства, відносин по спільній
діяльності, трудових відносин, або яких-небудь інших відносин, прямо не передбачених
дійсною Угодою.
9.5. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані
недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або
застосовність інших положень Угоди.
9.6. Бездіяльність з боку Адміністратора в разі порушення Користувачем або іншими
Користувачами положень Угод не позбавляє Адміністратора права застосовувати відповідні дії
на захист своїх інтересів пізніше, а також не визначає відмови Адміністратора від своїх прав в
разі здійснення в подальшому подібних або схожих порушень.
9.7. Ця Угода складена українською мовою, однак надається для ознайомлення
Користувачам російською та англійською мовами. У разі невідповідності між умовами цього
документа українською мовою і його перекладами російською та англійською мовами
юридичну силу має виключно версія документа українською мовою.

Bahama Mama

Замовити прибирання саме зараз!