Публічна оферта про надання інформаційних послуг

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Ястремська Олександра Жоржівна, що зареєстрована за адресою: м.Київ, вул. А.Ахматової 6, кв.181, 02068, Україна, обліковий номер картки платника податків: 3159922701, іменується в подальшому – «СТОРОНА 1», яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, з одного боку і будь-яка фізична, що іменується в подальшому - «СТОРОНА 2», яка приймає (акцептує) даний Договір про надання інформаційних послуг (надалі – «Договір») з іншого боку, разом іменовані - «СТОРОНИ», уклали цей Договір про наступне:

ПРЕАМБУЛА

1. Надана в цьому документі інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій особі укласти договір про надання інформаційних послуг. Зазначений договір є публічним.

2. Договір встановлює загальні умови і порядок, відповідно до яких СТОРОНА 2 отримує інформаційні послуги, а саме: доступ СТОРОНІ 2 до інформації про замовлення послуг, що міститься на Порталі СТОРОНИ 1.

3. СТОРОНА 2 вважається такою, що прийняла умови Договору в повному обсязі, без будь-яких обмежень, застережень і винятків з моменту його акцептування шляхом реєстрації на Порталі. Внесення змін до цього Договору не має на увазі розірвання або відмови Сторін від використання послуг, що надаються СТОРОНОЮ 1.

4. Укладаючи Договір, СТОРОНА 2 підтверджує, що цілком і повністю ознайомлена і згодна з його умовами.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Послуги - інформаційні послуги щодо надання доступу до інформації про замовлення послуг, яка міститься на електронному ресурсі СТОРОНИ 1.

1.2. Клієнт - будь-яка особа, яка здійснила замовлення послуги через інтернет на Порталі СТОРОНИ 1.

1.3. Замовлення - доручення на надання послуг, розміщене Клієнтом на Порталі СТОРОНИ 1, структуроване за необхідними реквізитами: опис послуги, час виконання послуги, вартість послуги, тощо.

1.4. Звітний період - період з першого числа календарного місяця або від дати укладання Договору до останньої дати календарного місяця включно.

1.5. Автоматизована інформаційна система обслуговування - це взаємозв'язана сукупність даних, обладнання, програмних засобів, персоналу, стандартних процедур, які призначені для збору, обробки, розподілу, зберігання, представлення інформації про замовлення послуг, які надійшли до СТОРОНИ 1 від Клієнтів, та розрахунку вартості таких послуг.

1.6. Публічна оферта - пропозиція СТОРОНИ 1 (викладена на сайті СТОРОНИ 1 за адресою: bahamamama.com.ua), адресована невизначеному колу фізичних або юридичних осіб укласти цей Договір на певних умовах.

1.7. Портал - веб-сторінка СТОРОНИ 1 в мережі Інтернет за адресою bahamamama.com.ua.

1.8. Рахунок - автоматично створений документ в особистому кабінеті Сторони 2 на основі виконаних замовлень. Виплачується через сервіс LiqPay безпосередньо на сайті або на банківські реквізити СТОРОНИ 1.

1.9. Штраф - рахунок за скасування прийнятого замовлення, без поважної причини, у розмірі 200 гривень.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором СТОРОНА 1 надає доступ СТОРОНІ 2 до інформації про замовлення послуг, що міститься на Порталі СТОРОНИ 1, а СТОРОНА 2, на власний розсуд, вирішує приймати чи не приймати замовлення. В разі прийняття СТОРОНОЮ 2 замовлення, вона зобов’язується сплатити СТОРОНІ 1 передбачену цим Договором вартість послуг.

2.2. Інформація, яка надається СТОРОНОЮ 1 та пов’язана із наданням послуг, може містити:

- відомості про наявність заяв на здійснення послуг;

- адресу виконання послуг;

- час замовлення;

- детальний опис послуг;

- вартість замовлення, тощо.

2.3. Повним і безумовним акцептом дійсної публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт реєстрації СТОРОНОЮ 2 на Порталі.

2.4. Договір вважається укладеним з моменту акцепту дійсної публічної оферти, що визначений п.2.3 Договору. Договір, укладений за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну силу у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.

2.5. Всі угоди укладаються між Клієнтами та Стороною 2 безпосередньо. Таким чином, Сторона 1 не є учасником цих угод, а лише надає інформаційни послуги

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов’язки СТОРОНИ 2:

3.1.1 Належно виконувати всі прийняті замовлення відповідно до вимог чек-ліста, наведеного в Додатку 1 до цього Договору;

3.1.2 Не передавати ні право, ні можливість доступу до наданої інформації третім особам. СТОРОНА 2 несе всі ризики, пов'язані з використанням отриманих інформаційних послуг будь-якою третьою особою, яка не мала на те повноважень;

3.1.3 Своєчасно, протягом 3х робочих днів з моменту розміщення рахунку в особистому кабінеті СТОРОНИ 2 на Порталі, в повному обсязі сплачувати інформаційні послуги СТОРОНИ 1;

3.1.4 Надавати СТОРОНІ 1 необхідну інформацію, пов’язану з виконанням умов цього Договору;

3.1.5 На вимогу СТОРОНИ 1 надати копію паспорта та копію медичної книжки;

3.1.6 У випадку відмови від виконання прийнятого замовлення за станом здоров'я СТОРОНА 2 зобов’язана за 24 годин до замовлення повідомити про це СТОРОНУ 1 та надати лікарняний. Несвоєчасне повідомлення та/або невиконання взятого замовлення тягне за собою накладення штрафу, а також, договір може бути розірвано СТОРОНОЮ 1 в односторонньому порядку.

3.1.7 СТОРОНА 2 несе всі ризики, пов'язані з використанням отриманих інформаційних послуг будь-якою третьою особою, яка не мала на те повноважень.

3.1.8 У разі заявлення клієнтом про факт крадіжки при виконання замовлення СТОРОНОЮ 2, СТОРОНА 2 має прибути на проходження поліграфу на час та місце вказані СТОРОНОЮ 1.

3.1.9 СТОРОНА 2 зобов'язується направляти всіх зацікавлених у послугах СТОРОНИ 2 третіх осіб (яких СТОРОНА 2 здобула за допомогою порталу https://bahamamama.com.ua) на портал: https://bahamamama.com.ua. У випадку домовленостей СТОРОНИ 2 про надання послуг будь-яким третім особам (яких СТОРОНА 2 здобула за допомогою порталу https://bahamamama.com.ua) напряму (без використання порталу https://bahamamama.com.ua), СТОРОНА 1 має право розірвати договір із СТОРОНОЮ 2 в одностороннбоиу порядку.  
3.1.10 СТОРОНА 2 зобов'язується зберігати конфіденційність і не розголошувати інформацію, яка стосується порталу та роботи компанії третім особам.

3.2. Права СТОРОНИ 2:

3.2.1. користуватися інформацією, наданою СТОРОНОЮ 1;

3.2.2. одержувати від СТОРОНИ 1 необхідні роз’яснення, пов’язані з виконанням своїх зобов’язань за цим Договором.

3.3. Обов’язки СТОРОНИ 1:

3.3.1. надати СТОРОНІ 2 відповідні технічні можливості для доступу до Порталу з електронного пристрою (мобільний телефон, планшет, комп’ютер) для отримання інформації та можливість зареєструвати особистий кабінет на Порталі.

3.4. Права СТОРОНИ 1:

3.4.1. перевіряти додержання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору;

3.4.2. у разі невиконання або неналежного виконання СТОРОНОЮ 2 умов цього Договору вимагати усунення порушень.

3.4.3. відмовити СТОРОНІ 2 в укладенні цього Договору або розірвати його в односторонньому порядку без попередження в разі недодержання чи порушення СТОРОНОЮ 2 Умов та/або Правил співробітництва, розміщених на Порталі СТОРОНИ 1.

3.4.4. Блокувати доступ для отримання нових замовлень при заборгованих рахунках та/або після нарахування другого штрафу.

3.4.5. Залучати до надання послуг за Договором третіх осіб.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розмір винагороди за надання інформації, вказаної в п. 2.2. цього Договору становить від 16.6% до 44.44% від вартості замовлення послуги, за інформацією, наданою СТОРОНОЮ 1.

4.2. Вказана винагорода може бути змінена СТОРОНОЮ 1 тимчасово або на постійній основі в залежності від регіону та в зв’язку з іншими чинниками на розсуд СТОРОНИ 1 шляхом повідомлення про це СТОРОНІ 2 у порядку, визначеному 5.2 цього Договору.


 

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

5.1. Даний Договір укладено на невизначений строк. Договір може бути розірвано в односторонньому порядку або за взаємною згодою обох сторін, або за рішенням суду при істотних неодноразових порушеннях однією зі сторін своїх обов`язків.

5.2. СТОРОНА 1 має право в односторонньому порядку змінювати або оновлювати умови даного Договору в будь-який час. Всі зміни в даному Договорі, нова редакція Договору вступають в силу з моменту повідомлення СТОРОНИ 2.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, положень або умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не передбачене цим Договором.

6.2. У разі, якщо СТОРОНА 2 порушує свої зобов’язання щодо здійснення будь-яких платежів за Договором, СТОРОНА 1 має право вимагати від СТОРОНИ 2 сплатити на користь СТОРОНИ 1 пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення.

6.3. У разі, якщо СТОРОНА 2 порушує свої зобов’язання щодо здійснення платежів за Договором, СТОРОНА 1 має право без попередження припинити надання Послуг за даним Договором.

6.4. Припинення надання Послуг СТОРОНОЮ 1 через причини, зазначені у п. 6.3. Договору, не звільняють СТОРОНУ 2 від виконання зобов’язань по оплаті отриманих Послуг, щодо яких виник борг перед СТОРОНОЮ 1, а також сплати штрафу та/або пені на користь СТОРОНИ 1.

6.5. У разі припинення надання послуг відповідно до п. 6.3., 6.4. цього Договору, для поновлення надання послуг, СТОРОНА 2 повинна сплатити винагороду та пеню СТОРОНІ 1 у повному обсязі. У разі небажання СТОРОНИ 2 поновити надання послуг протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати припинення надання послуг СТОРОНА 1 має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

6.6. У разі виявлення СТОРОНОЮ 1 спроб отримання СТОРОНОЮ 2 замовлень, розміщених на Порталі не через електронний кабінет, СТОРОНА 1 має право застосувати до СТОРОНИ 2 шраф у розмірі повної вартості такого замовлення та розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

6.7. Усі скарги та претензії, які виникають у будь – якому відношенні до послуг, які забезпечує СТОРОНА 2 за допомогою сервісної (інформаційної) підтримки СТОРОНИ 1, приймаються та розглядаються СТОРОНАМИ. У випадку, якщо після розгляду скарг та претензій клієнтів виявиться, що СТОРОНА 2 є винною щодо якості надання послуг, у цьому випадку СТОРОНА 2 несе повну відповідальність за порушення якості надання послуг згідно цього Договору, та відшкодовує повну вартість послуги клієнту.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликано настанням обставин форс-мажору.

7.2. До форс-мажору, зокрема, але не обмежуючись лише цим, належать: (1) пожежа, повінь, землетрус, вибух, шторм, зсув ґрунту, епідемія та інші природні явища та стихійні лиха; (2) також військові дії, страйки, збої у роботі платіжних систем, прийняття органом державної влади чи місцевого самоврядування рішення, яке зробило неможливим належне виконання цього Договору, тощо.

7.2. Настання форс-мажору має бути підтверджено довідкою з Торгово-промислової палати України.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. СТОРОНА 2 - фізична особа, приймаючи умови цього Договору, надає свою згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.10 № 2297-VI (далі - «Закон») на обробку СТОРОНОЮ 1 його персональних даних і підтверджує, що, даючи таку згоду, вона діє за своєю волею і в своїх інтересах. Згода поширюється на наступну інформацію: ім'я, прізвище, електронна адреса, телефон та інша інформація, що стосується СТОРОНИ 2, а також такі персональні дані, надані CТОРОНОЮ 2 як при заповненні реєстраційної форми, так і при заповненні свого профілю; файли cookie; IP-адреси; параметри та настройки інтернет-браузерів. Згода на обробку персональних даних надається СТОРОНОЮ 2 з метою виконання цього Договору для здійснення будь-яких дій щодо персональних даних, включаючи, але не обмежуючись: збір, систематизацію, накопичення, зберігання, адаптування, уточнення (оновлення, зміна), використання, поширення (в тому числі шляхом реалізації або передачі), транскордонної передачі, знеособлення, блокування, знищення, а також здійснення будь-яких інших дій з персональними даними відповідно до чинного законодавства.

8.2. Обробка персональних даних здійснюється СТОРОНОЮ 1 наступними способами: обробка персональних даних з використанням засобів автоматизації. При обробці персональних даних СТОРОНА 1 не обмежена у застосуванні способів їх обробки.

8.3. Персональні дані, надані СТОРОНОЮ 2, будуть доступні співробітникам СТОРОНИ 1. СТОРОНА 1 не продає чи не передає, не розголошує персональні дані третім особам без попередньої згоди СТОРОНИ 2 за винятком випадків, передбачених цим Договором та/або Положенням про конфіденційність. Зокрема, СТОРОНА 1 передає персональні дані СТОРОНИ 2 з метою виконання замовлень, прийнятих до виконання СТОРОНОЮ 2. СТОРОНА 1 може використовувати послуги третіх осіб для обробки персональних даних СТОРОНИ 2. Ця обробка відбувається з різними цілями, наприклад, для розсилки інформаційних матеріалів. Незалежні постачальники послуг погоджуються з обов'язковим дотриманням конфіденційності і не мають права використовувати персональні дані СТОРОНИ 2 для інших цілей. СТОРОНА 1 також передає персональні дані СТОРОНИ 2 в правоохоронні, податкові, фіскальні та інші компетентні органи в тому обсязі, в якому це вимагає чинне законодавство України, або якщо це є необхідним для запобігання, виявлення або припинення злочинних дій і шахрайства, а також для захисту прав або власності СТОРОНИ 1 та третіх осіб.

8.4. Дозвіл СТОРОНИ 2 на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Також укладенням цього Договору СТОРОНА 2 підтверджує, що обсяг прав СТОРОНИ 1 як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

8.5. Питання передачі, використання та захисту персональних даних СТОРОНИ 2 регулюються окремим Положенням про конфіденційність, що розміщується на Порталі.

9. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Договір знаходиться у вільному доступі на сайті СТОРОНИ 1 за адресою bahamamama.com.ua. Договір вступає в силу для СТОРОНИ 1 з моменту його публікації на Порталі СТОРОНИ 1, для СТОРОНИ 2 - з моменту його акцептування.

9.2. Договір може бути укладений з будь-якою фізичною особою, яка досягла повноліття і володіє повною дієздатністю і правоздатністю.

9.3. Місцем укладення цього Договору визнається місцезнаходження СТОРОНИ 1.

9.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.5. Будь-які спори та розбіжності, які виникають із або у зв’язку із цим Договором або його складанням, виконанням чи припиненням, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо Сторони не можуть врегулювати спір шляхом переговорів протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів після того, як одна зі Сторін письмово повідомила іншу Сторону про виникнення такого спору чи розбіжності, тоді такий спір вирішується в судовому порядку за встановленою законодавством України підвідомчістю та підсудністю.

9.6. Цей Договір не встановлює жодних інших правовідносин (у тому числі трудових відносин) між СТОРОНОЮ 1 та СТОРОНОЮ 2 та/або з будь-якими третіми особами, ніж встановлено цим Договором.

9.7. Якщо будь-яке положення чи умова цього Договору будуть оголошені недійсними чи не забезпеченими позовною давністю, усі інші положення та умови залишаються дійсними та забезпеченими позовною давністю. Усі такі недійсні або не забезпечені позовною давністю положення повинні бути змінені таким чином, щоб бути дійсними, забезпеченими позовною давністю та відображати наміри сторін.

9.8. База даних, що формується у результаті надання послуг СТОРОНОЮ 1, є виключною власністю СТОРОНИ 1, і СТОРОНА 2 не має щодо неї жодних прав чи повноважень, у т.ч. щодо реєстрації бази даних відповідно до чинного законодавства України.

9.9. Цей Договір укладається на невизначений строк та може бути розірваний будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це іншої Сторони за 14 (чотирнадцять) днів до дати розірвання.

9.10. В разі, якщо протягом 1 (одного) року з моменту здійснення останньої оплати Послуг СТОРОНА 2 не здійснила більше жодної оплати, цей Договір вважається таким, що втратив чинність. Вказане положення не позбавляє права СТОРОНИ 2 звернутися до СТОРОНИ 1 з метою укладення нового Договору у майбутньому.

9.11. Паперові копії електронних документів можуть виготовлятися на вимогу однієї з Сторін та за їх рахунок, протягом 20 робочих днів з моменту отримання запиту в формі визначеній цим Договором.

9.12. Цей Договір складено українською мовою, однак надається для ознайомлення Користувачам російською та англійською мовами. У разі невідповідності між умовами цього документа українською мовою і його перекладами російською та англійською мовами юридичну силу має виключно версія документа українською мовою

 

10. РЕКВІЗИТИ:

ФОП Ястремська Олександра Жоржівна

ІПН 3159922701

Адреса: м.Київ, вул. А.Ахматової 6, кв.181, 02068, Україна

Банківські реквізити:

 

Ястремська О.Ж. ФОП

Код: 3159922701

СТОЛИЧНА ФІЛІЯ АТ КБ “ПРИВАТБАНК”

МФО 380269

Bahama Mama

Замовити прибирання саме зараз!